Regulamin

POTENCJOmetr

Ogólnopolski konkurs na najlepszy studencki projekt naukowy o potencjale wdrożeniowym

§1 Postanowienia ogólne i cel konkursu
 1. Organizatorem konkursu o nazwie POTENCJOmetr (zwanego dalej “Konkursem”) jest Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej „Klatrat” z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3 (zwane dalej “Organizatorem”).
 2. Fundatorami nagród w Konkursie są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Organizator oraz Partnerzy projektu.
 3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://potencjometr.org
 5. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego interdyscyplinarnego projektu naukowego posiadającego największy potencjał aplikacyjny i realizowanego przez studenckie koła naukowe (zwany dalej Projektem).
§2 Zasady Uczestnictwa w Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być zespoły (dalej zwane „Uczestnikiem”) które:
  1. składają się z minimum 3, a maksymalnie 5-ciu osób,
  2. wszyscy członkowie zespołu posiadają status studenta polskiej uczelni wyższej (publicznej lub niepublicznej).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Partnerów, w tym osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
 3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden Projekt.
 4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia Projektu do Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora: http://potencjometr.org
 5. W imieniu Zespołu Projektowego formularz rejestracyjny składa lider Zespołu upoważniony przez pozostałych członków Zespołu, wskazanych w zgłoszeniu, do przekazywania ich danych Organizatorowi.
 6. Projekt uważa się za zgłoszony do konkursu po otrzymaniu przez Uczestnika wiadomości e-mail od Organizatora, potwierdzającej prawidłowość dokonanego zgłoszenia konkursowego.
 7. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia Projektu do 26 października 2017 r.
§3 Komisja i Jury Konkursu
 1. Organem weryfikującym zgłoszenia Projektów i wybierającym finalistów jest Komisja Konkursowa Konkursu (zwana dalej Komisją).
 2. Komisja będzie składała się z przedstawicieli Organizatora i Partnerów, przy czym liczyć będzie co najmniej 3 osoby.
 3. Do momentu ogłoszenia wyników Konkursu, skład osobowy Komisji i Jury pozostaje tajny.
 4. Komisja jest organem uprawnionym do weryfikowania przesłanych zgłoszeń, żądania od Kandydatów przesłania niezbędnych wyjaśnień, a także jest uprawniona do usunięcia zgłoszenia po stwierdzeniu, że nie spełnia ono wymagań wskazanych w Regulaminie. O usunięciu zgłoszenia Kandydaci zostaną poinformowani przez Organizatora.
 5. Jury Konkursu będzie się składało z przedstawicieli partnerów Konkursu w liczbie minimum 3 osób a jego zadaniem będzie wyłonienie zwycięzców konkursu.
§4 Wybór Zwycięzcy Konkursu
 1. Zwycięzca Konkursu zostaje wybrany spośród Uczestników, którzy spełnili wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Konkurs realizowany jest w trzech etapach. Podczas etapu pierwszego Komisja w okresie 31 października 2017 r., a 2 listopada 2017 r. ocenia zgłoszenia i wybiera 10 uczestników drugiego etapu Konkursu.
 3. Drugi Etap Konkursu obejmuje obowiązkowe szkolenia z przygotowywania profesjonalnych prezentacji projektów oraz stosowania metodyki design thinking. Szkolenia odbędą się w terminie 4-5 listopada 2017 r. na Politechnice Warszawskiej.
 4. Udział w szkoleniach jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia Uczestników do 3 etapu konkursu - Finału Konkursu, który odbędzie się podczas konferencji podsumowującej Konkurs (18 listopada 2017 na Politechnice Warszawskiej).
 5. Podczas Finału Konkursu Uczestnicy dokonają osobistej prezentacji swoich projektów. Czas trwania prezentacji oraz zasady wystąpień zostaną określone przez Organizatora podczas szkoleń w Drugim Etapie Konkursu.
 6. Organizator opublikuje listę Uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego i trzeciego etapu Konkursu na stronie internetowej http://potencjometr.org
 7. W dniu 18 listopada 2017 r. podczas konferencji podsumowującej Konkurs wyłonieni zostaną Zwycięzcy Konkursu. Jury Konkursowe dokona wyboru Zwycięzców, na podstawie danych zawartych w przesłanych formularzach rejestracyjnych oraz wysłuchanych prezentacji projektów konkursowych.
 8. Jury wybierze Zwycięzców, biorąc pod uwagę w szczególności:
  1. innowacyjność i kreatywność projektu,
  2. unikalność projektu oraz jego potencjał rynkowy,
  3. doświadczenie zespołu projektowego w kontekście planowanego przedsięwzięcia.
 9. Od decyzji Komisji i Jury nie przysługuje odwołanie.
 10. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody wskazane § 5 Regulaminu.
 11. Warunkiem udziału w finale konkursu jest uczestnictwo w zorganizowanych przez Organizatora szkoleniach, a warunkiem otrzymania nagrody jest osobiste stawiennictwo Zwycięzcy na konferencji podsumowującej i wygłoszenie prezentacji Projektu konkursowego (18 listopada 2017 r.)
§5 Nagrody
 1. Wyłonionym w Konkursie Zwycięzcom zostaną przyznane następujące nagrody:
  1. za I miejsce: udział w 5-dniowej wizycie studyjnej w Izraelu o wartości 15.000 zł
  2. za II miejsce: nagrody rzeczowe o wartości 3.000 zł
  3. za III miejsce: nagrody rzeczowe o wartości 1.000 zł
 2. Organizator może przyznać nagrody specjalne w imieniu Partnerów konkursu.
§6 Postanowienia końcowe
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922).
 2. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podanie w formularzu rejestracyjnym informacji kompletnych i zgodnych z prawdą.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszać praw nabytych Uczestników Konkursu. W przypadku dokonania zmian, zostaną one podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej pod adresem http://potencjometr.org
 4. Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie zdjęć i materiałów video ze swoim wizerunkiem podczas uczestnictwa w konferencji i szkoleniach, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i materiałów video za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności w celu informacji i promocji wydarzenia. Zgoda dotyczy również nazwy, identyfikacji wizualnej oraz podstawowych informacji o Projekcie do celów promocyjnych Konkursu.
 5. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Konkursu, decyzje podejmuje Organizator.
 6. W przypadku ujawnienia, że podane w formularzu rejestracyjnym informacje są niekompletne lub niezgodne z prawdą, Zwycięzca zobowiązany jest do zwrotu przyznanej nagrody.
 7. Organizator, a także Kapituła Konkursu zobowiązują się do zachowania tajemnicy w stosunku do wszystkich informacji zawartych w materiałach dostarczonych przez Uczestników Konkursu dotyczących Projektu.
 8. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie, w tym kosztów dojazdu na konferencję podsumowującą Konkurs oraz szkolenia, ani nie zapewnia zakwaterowania.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
 10. O odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje Uczestników wiadomością e-mail.
 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 12. W sprawach spornych wynikających z niniejszego Regulaminu lub powstałych w związku z organizacją i przebiegiem Konkursu właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.